... پرواز تآ تو باید

بعضی از هم سفرهام رو توی دانشگاه میبینم ؛

بغضم میگیرد ...


+ آه ...

  • کبوتـر :)