... پرواز تآ تو باید

در میانِ جانداران،

هیچ حیوانی که برای کبوتر شدن به دنیا آمده،

کرکس نخواهد شد.

مگر انسان !

که کبوتر زاده می شود و ممکن است کرکس شود ...!منسوب به :

ویکتور هوگو


پ.ن: کرکس نباشید لطفا !

  • کبوتـر :)