... پرواز تآ تو باید

چقدر ننوشتنم طولانی شد !

حرفی نیست

نشستم آرشیوِ مُحرمِ پارسال رو میخونم و ...

زود گذشت

خیلی ...

  • کبوتـر :)