... پرواز تآ تو باید

سکوت ؛

علامتِ حماقته !


+ جمله ، منتها دارد !

منتها حوصله ی گفتنِ منتهایش را ندارم ...

  • کبوتـر :)