... پرواز تآ تو باید

شب را بگویید بخوابد !
من بیدارم ...پ.ن : امشب یادِ اشتباهِ سه.چهار سال پیش ام افتادم !
ربطِ بی ربطش به پست و عنوان بماند..

+ خفتگان بی خبرانند ...
  • کبوتـر :)