... پرواز تآ تو باید

وقتی اسمم در نیامد ، قهر کرده بودم !

بدونِ اینکه حواسم باشد هیچ پدری طاقتِ قهرِ دختر ندارد ...

ناز دخترش را خرید ؛

بابا حسین ...

  • کبوتـر :)