... پرواز تآ تو باید

ساعت ؛

شانزده و شانزده دقیقه ی

شانزدهِ

پنجِ

نود و پنج !

و پنج ماهه شد ندیدنت

اربابِ دلم ...


+ آه ...

  • کبوتـر :)