... پرواز تآ تو باید

این پهلو

اون پهلو

این پهلو

اون پهلو

این ...

و ریتمِ تکراریِ شب های من ...

  • کبوتـر :)