... پرواز تآ تو باید

بعد از اون مقاومتِ شدیدی که در برابرِ سفرِ اجباری کردم ؛

سعی داشت نرم و آروم راضیم کنه !

+ پاشو ، میریم مشهد اصلا

پتو رو کشیدم رو سرم.


+ پاشو اصلا بخوای میریم کربلا ..


تازه اشک هام بند اومده بود ...

  • کبوتـر :)