... پرواز تآ تو باید

هفتاد و دو شب مانده به سر خنجر را ...

هفتاد و دو شب

مانده

کسی

معجر

را ...

  • کبوتـر :)