... پرواز تآ تو باید

دنبالِ جایی میگردم که راحت تر حرف بزنم !
خیلی راحت تر ...
شاید کانالی .. جایی !


بعدن.نوشت : افتتاح شد !
اون بالا :)
  • کبوتـر :)