... پرواز تآ تو باید

دارم پاره شدنِ غُل و زنجیر های شیطانِ درونم را احساس میکنم !

الّا ما رحِمَ ربّی ...+ عیدِ فطر مبارک ...

  • کبوتـر :)