... پرواز تآ تو باید

چه کنم ؟!

با چه کنم هایِ دلِ بی هدفم ....

  • کبوتـر :)