... پرواز تآ تو باید

برای شهید شدن آفریده شده ایم

ولی می میریم !

ظلمتُ نفسی از این بالاتر ؟!


+آه ...

  • کبوتـر :)