... پرواز تآ تو باید

تمام شد !

مرغ از قفس پرید !

جبرئیل ندا داد :

اینَک شما

و

وحشتِ دنیای بی علی ...

  • کبوتـر :)