... پرواز تآ تو باید

خوش آن روزی کین قفس شکند

استخوانِ تنِ پُر هوس شکند ..

به پرواز آید کـبوتــرِ دل

در هوای حسیـن

ای خدای من..


+ بشنوییییییید ..


++ دعاگو و نائب الزیاره همگی خواهم بود ...

+++ دعا کنید چیزی را که باید از این سفر بگیرم،بگیرم..

++++ حلالم کنید ...

  • کبوتـر :)