... پرواز تآ تو باید

مُردن را هراسی نیست !

بیمِ من چگونه مُردن است ...

  • کبوتـر :)